Obchodní podmínky

Pro prodej produktů a vstupenek na online veletrh

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup produktů a vstupenek na online veletrh (dále též jen jako „vstupenky“ nebo „produkt“) přes webové rozhraní www.veletrhsvatbárium.cz provozovaném Mgr. Kateřinou Sedláčkovou, IČO: 03890384, místem podnikání Klumparova 833, Hradec Králové 500 02, zapsané v živnostenské rejstříku, evidujícím úřadem je Magistrát města Hradec Králové

(dále též jen jako „Prodávající“).

2.   Nákup produktů a vstupenek probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy kupujícího i prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů a vstupenek nebo s užíváním internetových stránek www.veltrhsvatbarium.cz souvisí.

3.    Tyto VOP a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji produktů a vstupenek na online veletrh prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce. Je proto důležité, abyste si je přečetli ještě před nákupem na našich stránkách. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat vstupenku/produkt“, nám totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisujeme. Pokud budete mít k VOP připomínky nebo dotazy, neváhejte nás kontaktovat ještě před objednáním vstupenek nebo produktů. Kontakty naleznete v čl. II. těchto VOP.

II. Důležité pojmy

1.   Prodávající

Mgr. Kateřina Sedláčková

IČO: 03890384

místo podnikání: Klumparova 833, Hradec Králové 500 02

kontaktní telefon: + 420 721 740 001

email: info@veletrhsvatbarium.cz

2.   Kupující

To je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.veletrhsvatbarimu.cz uzavře s prodávajícím kupní smlouvu, kterou koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) nebo spotřebitel.

3.   Spotřebitel

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4.   Spotřebitelská smlouva

Je kupní smlouva, ve které jako kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele, ledaže je v daném ustanovení uvedeno, že se vztahuje na jakéhokoli kupujícího.

5.   Smlouva uzavřená distančním způsobem

Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se prodávající a kupující museli osobně potkat. Uzavírají ji přes webové rozhraní na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.veletrhsvatbarium.cz vyplněním potřebných údajů kupujících nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6.    Rozhodné právní předpisy

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.    Kupující objednává vstupenky nebo produkt přes webové rozhraní

To znamená přes automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře na webové stránce www.veletrhsvatbarium.cz.

2.    Popis produktů

Na webovém rozhraní je vždy podrobný popis nabízených produktů/vstupenek, včetně detailního uvedení jeho obsahu, komu je určen, v jakém formátu je poskytován nebo na jakou akci je kupován. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.    Objednání produktů/vstupenek

K objednání produktů/vstupenek přes webové rozhraní slouží objednávkový formuláře, kde každý kupující vyplní, co si chce kupovat (výběrem dané položky ve formuláři), údaje pro fakturaci a odsouhlasí způsob úhrady. Před odesláním objednávky je každému kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT VSTUPENKU/PRODUKT“.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

4.    Vstupenky jsou pouze ve virtuální podobě

Nedostanete tedy vstupenku fyzicky, dostanete pouze přihlašovací údaje a oprávnění vstoupit na našem webovém rozhraní do sekce, která je přístupná pouze kupujícím s platnou virtuální vstupenkou (tedy se zaplaceným poplatkem potřebným k účasti na akci)

5.    Vše v českém jazyce

Kupní smlouva i VOP se uzavírají výhradně v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám.

IV.  Cena vstupenek/produktů a platba

1.    Cena produktů nebo vstupenek

Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých vstupenek/produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat vstupenku/ produkt“) je proto již konečnou cenou.

2.    Sjednaná kupní cena

Je to cena uvedená u produktů/vstupenek v okamžiku odeslání objednávky (objednávkového formuláře). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit a zaslané peníze vám vrátit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3.    Dodání vstupenek/produktů

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni produkty/vstupenky dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4.    Způsob platby

Kupní cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet. Pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu po přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt/vstupenka co nejdříve dodán. Kupní cena se vždy hradí v českých korunách.

5.    Splatnost kupní ceny

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Konečná faktura (daňový doklad) je vždy vystavena až po připsání příslušné částky na náš bankovní účet, a to do tří dnů od obdržení platby. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. Dodací podmínky

1.    Způsob dodání produktu

V případě vstupenek: Po uhrazení kupní ceny vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu před zahájením online veletrhu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Online veletrh se koná živě online v předem stanovený den a čas, přístup na živé přednášky máte skrz členskou sekci nebo přes uzavřenou Facebookovou skupinu, do které také získáte přístup. Celý obsah online veletrhu je zpřístupněn v členské sekci, do které se přihlásíte na webovém rozhraní s pomocí zaslaných přístupových údajů. Digitální obsah, jako jsou záznamy přednášek a texty v PDF budou přístupné minimálně po dobu 14-ti dnů od pořádání online veletrhu.

V případě digitálního produktu nebo e-booku: Po uhrazení kupní ceny vám bude obsah ve formátu pdf dodán na email jako příloha emailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je možno obsah stáhnout či otevřít.

2.    Dodací lhůta

Datum zahájení a ukončení online veletrhu je vždy uveden v objednávce. Obsah online veletrhu je dodán postupně zpřístupněním v členské sekci, kam se přihlásíte s pomocí přístupových údajů dodaných na váš email v den zahájení online veletrhu.

Digitální produkt je dodán po zaplacení kupní ceny prostřednictvím emailu nejdéle do 5 dnů od připsání platby na účet.

3.    Náklady na dopravu

S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4.    Kontrola funkčnosti

Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5.    Hardwarové a softwarové vybavení

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat pdf a s internetovým prohlížečem.

I.        Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, členská sekce 

1.    Komu je digitální obsah určen

Digitální obsah v členské sekci je zpřístupněn na základě zaslaných přístupových údajů pouze kupujícímu, zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. K přehrání obsahu v členské sekci, je nutné se přihlásit zadáním přístupových údajů. Obsah se přehraje s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

2.    Členská sekce

Do členské sekce se přihlásíte pomocí zaslaných přístupových údajů po úhradě kupní ceny, nejpozději v den konání online veletrhu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv anebo závažného porušení těchto VOP jsme oprávněni, po předchozím upozornění, uživatelský účet znepřístupnit či zrušit a rovněž vymáhat újmu tím vzniklou.

II.     Odstoupení od kupní smlouvy

1.    Odstoupení od smlouvy „nákup vstupenky“

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem akce, poskytováno v určeném termínu.

2.   Odstoupení od smlouvy „nákup jiných produktů“

Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno e-mailem na info@veletrhsvatbarium.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

3.  Odstoupení od smlouvy – jiné případy

Jako kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP).

Jako prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 7 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy. Zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.

4.   Dárek

Je-li Vám společně s kurzem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

III.   Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

1.    Vadné plnění

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2.    Záruka

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3.    Vady

Jako prodávající odpovídáme, že produkt/vstupenka nemá při převzetí vady. V případě, že se spotřebiteli vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Bez ohledu na to, zda jste spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4.    Neodstranitelná vada

V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad, máte právo požadovat výměnu produktu za nový (což by v našem případě znamenalo především nové přístupové údaje) anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit jeho součást nebo produkt opravit. To platí i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5.    Práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu či pokynů.

6.     Nedodání produktu/vstupenky v dodací lhůtě

Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7.     Reklamace

Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na elektronickou adresu info@veletrhsvatbarium.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

IV.   Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1.     Stížnost

Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@veletrhsvatbarium.cz.

2.     Kontrolní orgán

Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi

3.     Spotřebitelský spor

Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.     Kodexy chování

Uvádím, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

V.      Závěrečná ustanovení

1.     Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2.     Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3.     Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v e-mailu potvrzujícím objednávku.

4.     Tyto VOP jsou účinné od 1. dubna 2020.

Přihlaste se

Po přihlášení získáte přístup k zakoupeným materiálům.